Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Allergenenkaarten: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Twello, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66728193.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie Allergenenkaarten een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Allergenenkaarten en de opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Allergenenkaarten en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Allergenenkaarten zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:                                  a. het vervaardigen van een allergenenkaart volgens bij de opdrachtgever geïnventariseerde specificaties, al dan niet inclusief daaraan verwante dienstverlening, zoals het geven van een interactieve mondeling presentatie met betrekking tot de vervaardigde en geleverde allergenenkaart, en/of                                                                                             b. het voor bepaalde tijd ter promotie vermelden van de bedrijfsgegevens van de opdrachtgever op de mobiele applicatie van Allergenenkaarten.
 5. Kaart: een allergenenkaart als bedoeld in lid 4 onder a.
 6. App: de mobiele applicatie van Allergenenkaarten als bedoeld in lid 4 onder b.
 7. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door Allergenenkaarten te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn de dienstverlening als beschreven onder lid 4 a en b.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Allergenenkaarten en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Allergenenkaarten vrijblijvend.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Allergenenkaarten dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Een aanbod van Allergenenkaarten geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Allergenenkaarten gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Allergenenkaarten niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Allergenenkaarten, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Allergenenkaarten anders aangeeft.
 6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De opdrachtgever zal alle door Allergenenkaarten verlangde gegevens zo spoedig als voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst is vereist, aan Allergenenkaarten verstrekken, op de door Allergenenkaarten voorgeschreven wijze. Voorts dient de opdrachtgever Allergenenkaarten steeds alle voor de uitvoering van de diensten vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 2. Indien en voor zover de opzet en/of uitvoering van de overeenkomst, zoals in verband met de vervaardiging van een kaart en het geven van een mondelinge presentatie, geschiedt op locatie van de opdrachtgever, staat de opdrachtgever ervoor in dat Allergenenkaarten tijdig toegang verkrijgt tot die locatie op het overeengekomen tijdstip. In verband met de vervaardiging van een kaart, dient de opdrachtgever, voor zover Allergenenkaarten dit wenselijk acht, Allergenenkaarten toegang te verlenen tot de keuken, de voorraadruimte, koel- en vriescellen en andere voor de uitvoering van de overeenkomst relevante ruimten op locatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient Allergenenkaarten toe te staan foto’s te maken van etiketten van de consumptiemiddelen die in de bedoelde ruimten aanwezig zijn. Voorts dient de opdrachtgever opgave te doen van de receptuur van zijn gerechten en contactgegevens van toeleveranciers van zijn consumptiemiddelen, voor zover etiketten van artikelen niet in de gewenste informatiebehoefte voorzien.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle door of namens hem aan Allergenenkaarten verstrekte informatie juist en volledig is. Allergenenkaarten is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de voorgaande leden van dit artikel dan wel het bepaalde in lid 5 van het volgende artikel, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Allergenenkaarten, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventueel daardoor voor Allergenenkaarten ontstane extra onkosten, aan de opdrachtgever door te berekenen. De bedoelde onkosten worden naar redelijkheid vastgesteld.

ARTIKEL 5. | SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR HET VERVAARDIGING EN LEVEREN VAN ALLERGENENKAARTEN

 1. Op basis van de inventarisatie van de menu’s, recepten, ingrediënten etc. van de opdrachtgever, op locatie van de opdrachtgever, wordt de kaart door Allergenenkaarten vervaardigd. Tenzij uit tussen partijen schriftelijk gemaakte afspraken anders voortvloeit en behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, wordt geacht dat de inventarisatiewerkzaamheden op locatie van de opdrachtgever, op de daartoe overeengekomen dag, alle te analyseren menu’s, recepten, ingrediënten etc. van de opdrachtgever omvat. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Allergenenkaarten zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan eveneens de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en levering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder mede begrepen de wijziging in de prijs en termijn van uitvoering en levering van de kaart. 
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Allergenenkaarten gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de gewijzigde prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop of de periode waarin uitvoering aan de gewijzigde overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen tekortkoming van Allergenenkaarten op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Allergenenkaarten een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien de nakoming daarvan redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd. 
 4. Indien de kaart gereed is, kunnen daaraan slechts kosteloos wijzigingen worden aangebracht voor zover Allergenenkaarten is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens als gevolg van een niet aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheid. Tussentijdse wijziging van menu’s, recepten, ingrediënten etc. biedt geen grond voor kosteloze aanpassing van de kaart.
 5. De kaart wordt geleverd op locatie van de opdrachtgever, hetgeen vergezeld gaat met een interactieve mondelinge presentatie met betrekking tot de kaart, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levering vindt plaats en de presentatie wordt verzorgd op locatie van de opdrachtgever, op het daartoe tussen partijen overeengekomen tijdstip. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle personen voor wie de presentatie is bestemd, tijdig aanwezig zijn en dat Allergenenkaarten de presentatie in een daarvoor redelijkerwijs geschikte ruimte kan uitvoeren. In verband met de presentatie dient Allergenenkaarten kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op locatie van de opdrachtgever aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste faciliteiten, zoals elektriciteit voor het aansluiten van een laptop, beamer en/of diascherm.
 6. De allergeneninformatie op de kaart is nauwkeurig en naar beste inzicht en vermogen samengesteld, volgens de door de opdrachtgever verstrekte en anderszins door Allergenenkaarten geïnventariseerde gegevens. Wijziging van menu’s, recepten, ingrediënten etc. - ook welke wijzigingen worden doorgevoerd door toeleveranciers van de consumptiemiddelen - nadat Allergenenkaarten redelijkerwijs ervan mocht uitgaan dat alle voor het vervaardigen van de kaart noodzakelijke gegevens door haar zijn ontvangen, maken de op de kaart vermelde allergeneninformatie mogelijk onbetrouwbaar. Ter zake draagt Allergenenkaarten dan ook geen enkele aansprakelijkheid. De opdrachtgever vrijwaart Allergenen van alle aanspraken van derden ter zake. Indien Allergenenkaarten uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Allergenenkaarten zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Allergenenkaarten, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Allergenenkaarten en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.                                                     Tussentijdse annulering
 7. In geval van tussentijdse annulering van de overeenkomst tot vervaardigen van een kaart, geldt dat de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst kosteloos te annuleren tot en met de 14e dag (inclusief) voordat de inventarisatiewerkzaamheden als bedoeld in artikel 4.2 op locatie van de opdrachtgever plaatsvinden. In geval annulering van zodanige overeenkomst plaatsvindt binnen de 14e tot en met de 7e dag (inclusief) vóór aanvang van de bedoelde inventarisatiewerkzaamheden, is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. In geval van latere annulering van de overeenkomst, blijft de opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Tussentijdse annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, waarbij de dag van ontvangst van de annuleringsverklaring door Allergenenkaarten, geldt als dag van annulering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Allergenenkaarten spant zich in de uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Allergenenkaarten treedt dan ook niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Allergenenkaarten schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Allergenenkaarten de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien Allergenenkaarten voor de nakoming van een verbintenis afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Allergenenkaarten deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 7. | BEDRIJFSVERMELDING VAN DE OPDRACHTGEVER OP DE APP

 1. Dit artikel is van toepassing op de overeenkomst die voorziet in de dienst dat een bedrijfsvermelding van de opdrachtgever op de app plaatsvindt. Deze overeenkomst omvat uitsluitend die vermeldingen die uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 2. De overeenkomst als bedoeld in het vorige lid wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van een jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst wordt na verstrijken van de overeengekomen looptijd steeds stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. De overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd van de overeenkomst is verstreken. Indien de overeenkomst niet tijdig is opgezegd, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum. Opzegging dient schriftelijk, bij voorkeur per e-mail te geschieden.
 4. Allergenenkaarten is te allen tijde gerechtigd de app op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeit, behoudens voor zover de opdrachtgever ter zake onevenredig wordt benadeeld omdat zijn bedrijfsvermelding op de app wordt beperkt, in welk geval de opdrachtgever ten hoogste aanspraak maakt op restitutie naar evenredigheid van de resterende duur van de overeenkomst.
 5. Allergenenkaarten spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de app te optimaliseren. Echter kan Allergenenkaarten niet garanderen dat de app, en daarmee de bedrijfsvermelding van de opdrachtgever, onbeperkt beschikbaar is. Ter zake maakt de opdrachtgever dan ook nimmer aanspraak op restitutie of enige andere compensatie.
 6. Allergenenkaarten spant zich naar alle redelijkheid in de app en de overige systemen van Allergenenkaarten te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Allergenenkaarten is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de opdrachtgever door derden.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Allergenenkaarten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Allergenenkaarten bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, tenzij aan het reeds uitgevoerde, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de overeenkomst geen zelfstandige waarde toekomt.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Allergenenkaarten is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Allergenenkaarten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Allergenenkaarten gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de uit hoofde van de overeenkomst door hem verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Allergenenkaarten gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Allergenenkaarten op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Allergenenkaarten ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Allergenenkaarten de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Allergenenkaarten vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs en eventuele reiskosten, of, in geval van de diensten als bedoeld in artikel 7, een maandelijks abonnementstarief.
 2. Allergenenkaarten is steeds gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de diensten als bedoeld in artikel 7, maandelijks gefactureerd.
 3. Allergenenkaarten is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens Allergenenkaarten.
 4. De opdrachtgever dient te betalen zonder verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van de opdrachtgever op Allergenenkaarten.
 5. Betalingen dienen, onverminderd het bepaalde in lid 2, te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Allergenenkaarten voorgeschreven wijze.
 6. Allergenenkaarten is gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Allergenenkaarten draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Allergenenkaarten kan worden toegerekend.


 • Allergenenkaarten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Allergenenkaarten is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voordirecte schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Allergenenkaarten in de nakoming van haar dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:                                                                                                                                                                        
 • de redelijke kosten ter  vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;                                   
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Allergenenkaarten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Allergenenkaarten toegerekend kunnen worden;                                                 
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

2. Mocht Allergenenkaarten jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Allergenenkaarten te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Allergenenkaarten hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Allergenenkaarten ter zake vervalt.

3. De aansprakelijkheid van Allergenenkaarten is beperkt tot ten hoogste driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Allergenenkaarten betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Allergenenkaarten nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de door Allergenenkaarten afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Allergenenkaarten dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.

4. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Allergenenkaarten bedraagt één jaar.

5. De opdrachtgever vrijwaart Allergenenkaarten van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Allergenenkaarten toerekenbaar is. Indien Allergenenkaarten uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Allergenenkaarten zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Allergenenkaarten, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Allergenenkaarten en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Allergenenkaarten behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar gehanteerde werkwijzen, ideeën, tot stand gebrachte kaarten en verstrekte adviezen, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de opdrachtgever zelf of van derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan Allergenenkaarten voorbehouden.
 2. De opdrachtgever verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor eigen gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de overeenkomst voorzien is. De opdrachtgever zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom van Allergenenkaarten, op bijvoorbeeld kaarten, te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Allergenenkaarten wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
IBAN: NL60INGB0007350473 I BTW: NL200748361B01 I KVK: 66728193 I TWELLO